การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

        บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างยั่งยืน ยืนในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัท


Image

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายและเอกสารบริษัท


ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

        การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ผู้รักษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่

ทางไปรษณีย์

นําส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
123 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

ทางอีเมล์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

[email protected]


กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

[email protected] หรือ

[email protected]


เลขานุการบริษัท

[email protected]

ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เว็บไซต์ : www.tqmcorp.co.th

กล่องรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนภายในบริษัท