ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

2496 เริ่มดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยภายใต้ แนวคิดเกียงซิง

        กลุ่มบริษัทฯ ถือกำเนิด โดยคุณเอ็กเซี้ยง แซ่แต้ และคุณกวง แซ่แต้ ซึ่งเป็นปู่ และบิดาของคุณอัญชลิน พรรณนิภาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยโดยขายผลิตภัณฑ์  ประกันวินาศภัยเช่น ประกันอัคคีภัยให้กับบริษัทมุยอาประกันภัย จำกัดหรือซึ่งเดิมเป็นบริษัทประกันวินาศภัยในกลุ่มของบริษัท เอไอเอ จำกัดในปัจจุบันโดยดำเนินธุรกิจภาย ใต้แนวคิดเกียงซิงซึ่งมีความหมายว่าความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ

2505 เป็นนายหน้าประกันภัยให้กับบริษัท ประกันภัยชั้นนำในประเทศไทย

        ขยายธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับบริษัท ประกันชั้นนำที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นเพิ่มเติม เช่น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด   บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด และ บริษัท คุ้มเกล้า ประกันภัย จำกัด เป็นต้น

2540 ก่อตั้งบริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

        ครอบครัวพรรณนิภาได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อสานต่อธุรกิจของคุณกวง แซ่แต้ ผู้เป็นบิดาในการประกอบธุรกิจ  นายหน้าประกันวินาศภัย โดยมีแนวคิดใหม่ในการขาย
ประกันวินาศภัยผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing)  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.0 ล้านบาท

2547 เปิดสำนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

        ทีคิวเอ็มโบรคเกอร์ได้เปิดสำนักงานบนพื้นที่ ขนาด 2,000.0ตารางเมตร ที่เขตลาดพร้าวจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

2550 เปิดศูนย์บริการต่างจังหวัดแห่งแรกและก่อตั้ง บริษัท แคสแมท

ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ เปิดศูนย์ประสานงานแห่งแรกที่ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้  บริการลูกค้าในเขตปริมณฑลให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ครอบครัวพรรณนิภา ได้จัดตั้ง บริษัท แคสแมท จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.0 ของทุนจด ทะเบียนและชำระแล้ว โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์

2551 ก่อตั้งบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

        ครอบครัวพรรณนิภา ได้จัดตั้ง บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์  อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.0 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยมีทุนจดทะเบียน 3.0 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจไปยังธุรกิจนาย หน้าประกันชีวิต

2552 กลุ่มบริษัทฯเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในนาม อาคารพรรณนิภา 1

        กลุ่มบริษัทฯ เปิดสำนักงานแห่งใหม่ 6 ชั้นที่เขตลาดพร้าวจังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ และให้บริการอย่างเต็มรูปแบบด้วยพนักงานกว่า 1,000 คน
ครอบครัวพรรณนิภา ได้จัดตั้งบริษัทฯโดยถือหุ้นใน   สัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วโดยมีทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย

2554 ก่อตั้งบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

        ก่อตั้งบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น

2555 ขยายศูนย์ประสานงาน

        ขยายศูนย์ประสานงาน ทำให้มีจำนวนทั้งสิ้น 71 ศูนย์ ประสานงาน

2556 ปรับเปลี่ยน และขยายศูนย์ประสานงานเป็นสาขา

        ปรับเปลี่ยนขยายสาขาและศูนย์ประสานงานทำให้มี จำนวนทั้งสิ้น 19 สาขา และ 60 ศูนย์ประสานงาน

2557 ปรับเปลี่ยน และขยายศูนย์ประสานงานเป็นสาขา

        ปรับเปลี่ยนขยายสาขาและศูนย์ประสานงานทำให้มีจำนวนทั้งสิ้น 56 สาขา และ 31 ศูนย์ประสานงาน

2558 เปิดการให้บริการการขายประกันผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

กลุ่มบริษัทฯ เปิดการให้บริการการขายประกันภัยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tqm.co.th อย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งเปิดให้บริการ การสื่อสารผ่านระบบ แอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-1508888 และเปิดสายด่วน หมายเลข 1737 เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
       ปรับเปลี่ยนขยายสาขา และศูนย์ประสานงานทำให้มี  จำนวนทั้งสิ้น 66สาขา และ 29 ศูนย์ประสานงาน
       บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225.0ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดย บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญ ของ
            (1) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
            (2) บริษัททีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
            (3) บริษัทแคสแมท จำกัด
        เพื่อให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัททั้ง 3 แห่งคิดเป็น สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้วโดยภายหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าว ผู้ถือ หุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ควบคุมกลุ่มบริษัทฯ ผ่าน การลงทุนในบริษัทฯ การจัดโครงสร้างดังกล่าวถือ  เป็นการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้การควบคุม เดียวกัน (Under Common Control)

2559 การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ

2560 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด

        本公司已收购 TQLD Company Limited 40.0% 的普通股。TQLD 是一家提供保险建议的供应商。本 集团通过应用系统开发了一个新的通信渠道。以 TQM Beside 的名称向本公司(TQMMobile 应用程序)进行  更改分行 和协调中心,共有67个分支机构和28个协调中心

2561 เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในนาม อาคารพรรณนิภา 2

1. กลุ่มบริษัทฯ เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในนาม อาคารพรรณนิภา 2 สูง 7 ชั้น เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่กว่า 6,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเติบโต ของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีสาขา และศูนย์บริการทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 74 สาขา และ 21 ศูนย์บริการ ตามลำดับ
กลุ่มบริษัทฯ เปิดการให้บริการให้ข้อมูลความรู้ นำเสนอบทความ และข่าวสารพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย รถยนต์ ตลอดจนการเปรียบเทียบรูปแบบกระกันภัย รถยนต์ของบริษัทฯ ผ่าน  เว็บไซต์ www.mheemhee.com
กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Chat Bot เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัย และเพื่อเป็นช่องทางการขาย ออนไลน์เพิ่มเติม ผ่านช่องทางไลน์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
2. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลังทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก225ล้านบาท(สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 300ล้านบาท(สามร้อยล้านบาท) เพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพทย์ฯ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวานที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ดังนี้
    1) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัดจากเดิม 200ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 400ล้านบาท(สี่ร้อยล้านบาท)เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2561
    2) บริษัท ทีคิวเอ็มไลฟ์ อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์จำกัด จากเดิม 10ล้านบาท(สิบล้านบาท) เป็น50ล้านบาท(ห้าสิบล้านบาท) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561 TQM นำหุ้นเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังปิด การจองซื้อหุ้นไอพีโอ 75ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 23บาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า TQM