© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 4 บริษัท ได้แก่ TQM Broker และ TJN Broker ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ TQM Life เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และบริษัท Casmatt เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่ TQLD เป็นผู้ให้บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ด้วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม โดยส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยแก่ประชาชน และให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า รวมไปถึงการคิดค้น ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การส่งเสริมการขายกับบริษัทประกันภัยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด รวมทั้งมอบสิ่งดี ๆ แก่สังคมเพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม

พันธกิจ

 1. เป็นที่ปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้า

 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพ

 3. พัฒนาระบบการทำงานให้ล้ำหน้าเพื่อบริการที่ดีเลิศ

 4. บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. สร้างเครื่องหมายการค้า TQM ให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ในใจลูกค้าตลอดไป

 6. สร้างและรักษาพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาประกันภัย และการเงิน มืออาชีพที่มีคุณภาพชีวิต และมีความสุขคู่กับองค์กร

 7. ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และตอบแทนสังคม

เป้าหมาย

 1. เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 2. สร้างเครื่องหมายการค้าและการรับรู้ของตลาดในความแตกต่าง และจุดแข็งของบริษัทฯ ในด้านการบริการที่เหนือกว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และอัตราความสำเร็จในการขาย

 3. พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายตลาดผ่านช่องทาง Digital Marketing

 4. การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และวัดผลได้

ค่านิยมองค์กร

ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทนสังคม

 

คณะกรรมการบริษัทฯ

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
3. นายมารุต สิมะเสถียร
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
5. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
6. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
7. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
8. นายอำพน อ้นเอี่ยม
9. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานบริษัท (President)
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
กรรมการ
ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
กรรมการ
ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน (CFO)

กลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

tqm_ins_thai.jpg
tqm_life_thai.jpg
casmatt.jpg
TQLD.png
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) 8.30 - 17.30 น.
โทร: 1737 (24 ชม.) 02-119-8888
อีเมล์ : ir@tqm.co.th