© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 4 บริษัท ได้แก่ TQM Broker และ TJN Broker ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ TQM Life เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และบริษัท Casmatt เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่ TQLD เป็นผู้ให้บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

ราคาหลักทรัพย์

 

คณะกรรมการบริษัทฯ

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
3. นายมารุต สิมะเสถียร
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
5. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
6. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
7. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
8. นายอำพน อ้นเอี่ยม
9. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานบริษัท (President)
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
กรรมการ
ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
กรรมการ
ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน (CFO)

กลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

tqm_ins_thai.jpg
tqm_life_thai.jpg
casmatt.jpg
TQLD.png
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) 8.30 - 17.30 น.
โทร: 1737 (24 ชม.) 02-119-8888
อีเมล์ : ir@tqm.co.th