ปี 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและการวิเคาระห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

ปี 2562

ชี้แจงข่าว

02 ธ.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

14 ส.ค. 2562

ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot

10 ก.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

26 เม.ย 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

25 ก.พ. 2562

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

13 ก.พ. 2562

คำอธิบายและการวิเคาระห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562

08 พ.ย. 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

14 ส.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 2562

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

09 ก.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3)

14 พ.ค. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์

02 เม.ย 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

25 ก.พ. 2562

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

30 ม.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

08 พ.ย. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

14 ส.ค. 2562

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

25 ก.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

14 พ.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท

09 พ.ค. 2562

TQM กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

25 ก.พ. 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

25 ก.พ. 2562

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

19 ธ.ค 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

19 ธ.ค 2561

สรุปข้อสนเทศ

19 ธ.ค 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

19 ธ.ค 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

19 ธ.ค 2561

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ TQM เริ่มซื้อขายวันที่ 20 ธันวาคม 2561

19 ธ.ค 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

(สอบทานแล้ว)

19 ธ.ค 2561

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

19 ธ.ค 2561

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)