© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2562

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)  

1,592

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)   

28.62

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2562 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด   

1,664

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

100.00

การจ่ายเงินปันผล

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการ ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัด ตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ปี : 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เว็บแคสต์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เอกสารแนบ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (โปรดนำมาในนประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น