การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี : 2563

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ Covid - 19

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ 

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์และแบบเสนอวาระประชุม ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เว็บแคสต์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เอกสารแนบ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (โปรดนำมาในนประชุมผู้ถือหุ้น) ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)