ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2563

งบการเงิน Q3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ
2Q20

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ3Q20

งบการเงิน Q1

งบการเงิน Q2

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ 1Q20

ปี 2562

งบการเงิน ปี 2562

 

งบการเงิน Q1

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ

Q1

งบการเงิน Q3

 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ

Q3

เอกสารนำเสนอ

AGM

งบการเงิน Q2

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ

Q2

ปี 2561

งบการเงิน Q4

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ

Q3

งบการเงิน Q3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ

Q4

ปี 2560

งบการเงิน Q4

คำอธิบายและวิเคราะห์ของกิจการ

Q4

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

แบบฟอร์ม 56-1

แบบ 56-1 2561

 
 
 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
 

เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

2Q20 Analyst Meeting

20 AUG 20

Opportunity Day YE2019 | 

27 March 2020

 Thailand Focus 2019 | 28 August 2019

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Opportunity Day Q1/2020  |

04 June 2020

VDO การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 ของ

 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Finansia Investment Conference 2020

| 13 Jan 2020

สรุปคำถาม-คำตอบสำหรับ Opportunity Day Q4/2018

1Q20 Analyst Meeting |

21 May 2020

Citi Thailand Corporate Day 2020

| 17 Jan 2020

Analyst Meeting 3Q2019

| 20 November 2019

Analyst Meeting Q2/2019

VDO การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 ของ

 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Opportunity Day Q4/2018

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)