• sasichamar

TQM เติมรอยยิ้มให้น้องๆทีมงานฝ่ายขายกิจการสาขา MB ภาคเหนือ และภาคกลาง จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงาน และช่วยเหลือสังคมโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)