• sasichamar

TQM สนับสนุนประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 บาทพลัส ของ คปภ.

อัพเดตเมื่อ: 25 เม.ย. 2019

TQM ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ด้วยประกันภัย 7 บาท และประกันภัย10 บาทพลัส ออกโดยสำนักงานคณะกรรมกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ซึ่งประกันภัย 7 บาท จะให้ความคุ้มครอง 3 กรณีคือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครอง100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการฆาตรกรรม จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย10 บาทพลัส นอกจากจะให้ความคุ้มครองเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัย 7 บาทแล้ว ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริงไมเกิน 5,000 บาทดู 8 ครั้ง

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)