• tqmcorp

สนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต


วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 บริษัท ฯ สนับสนุนการจัดงานพี่เพื่อน้องผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 13 ที่โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ช่วยสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต จำนวน 1 ฝาย เพื่อให้ชาวบ้านในบ้านห้วยหินดำมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง ตามแนวทางหรือบริบทของชุมชนที่ต้องการให้เป็นชุมชนด้าน “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการอนุรักษ์” มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมในปีนี้ จำนวนทั้งหมด 7 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมดกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันจัดงาน

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)