จัดอบรมความรู้ด้านประกันภัยเบื้องต้นและประกันภัย 200 ให้กับ อสม. ทั่วประเทศ


บริษัท ฯ จัดทำโครงการชุมชนคนสร้างสุข ชุมชนปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อสม. มีความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย พร้อมนำไปถ่ายทอดหรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนภายใต้การดูแลของอสม. ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย โดยได้ให้ความรู้เบื้องต้นด้านประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ และความรู้ด้านประกันภัย 200 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากคปภ. มาร่วมให้ความรู้ในแต่ละครั้งด้วย ในปี 2559-2560 ได้จัดอบรมตามโครงการชุมชนคนสร้างสุขฯ ไปทั้งหมด 20 ครั้งใน 20 จังหวัด มีอสม. เข้าร่วมฟังสัมมนาทั้งหมด 4,889 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปแนะนำให้ความรู้กับประชาชนในจังหวัดได้รับทราบกว่า 8 ล้านคน

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)