• sasichamar

Environmental Social and Governance Policy (ESG) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณ

2. บุคลากรในบริษัทฯทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

3. บริษัทฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอขั้นพื้นฐานเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติในทุกกรณีพร้อมสนับสนุนในการสร้างศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานจัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และสุขภาพอนามัยที่ดีมีสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย

5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามหลักข้อกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมถูกต้อง

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกซึ่งการดำเนินการใดๆ จะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในบริษัทฯ ลูกค้าคู่ค้าและชุมชนให้น้อยที่สุดรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการป้องกันมลพิษ

7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาสำหรับชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)