© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ภาพรวมทางการเงิน
โครงสร้างราบได้ของกลุ่มบริษัทฯจำแนกตามประเภทรายได้ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายได้รวมและกำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
ตารางสรุปงบการเงินรวมสำหรับปี 2560 – 2562 สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงิน

 
ขนาดไฟล์ 610.82 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
ปี 2562
ขนาดไฟล์ 610.82 KB
งบการเงินไตรมาสที่  2/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
ขนาดไฟล์ 502.17 KB
ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
ขนาดไฟล์ 565.35 KB
งบการเงินปี 2561
ขนาดไฟล์ 905.58 KB
ปี 2560
งบการเงินประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ 39.06 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 
ขนาดไฟล์ 491.98 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562
ปี 2562
ขนาดไฟล์ 491.98 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562
ขนาดไฟล์ 42.62 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562
ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561
ขนาดไฟล์ 491.98 KB
ขนาดไฟล์ 42.62 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ 42.62 KB