© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์ 703.35 KB

ปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่  3/2562

ขนาดไฟล์ 703.35 KB

งบการเงินไตรมาสที่  2/2562

ขนาดไฟล์ 610.82 KB

งบการเงินไตรมาสที่  1/2562

ขนาดไฟล์ 502.17 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ 565.35 KB

งบการเงินไตรมาสที่  2561

ขนาดไฟล์ 905.58 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 256

ขนาดไฟล์ 39.06 KB

ภาพรวมทางการเงิน
โครงสร้างราบได้ของกลุ่มบริษัทฯจำแนกตามประเภทรายได้ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายได้รวมและกำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงินรวมสำหรับปี 2560 – 2562 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท
 
ปี 2561
ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์ 491.98 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์ 491.98 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์ 42.62 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ 491.98 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 42.62 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 42.62 KB

 
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560