คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
3. นายมารุต สิมะเสถียร
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
5. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
6. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
7. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
8. นายอำพน อ้นเอี่ยม
9. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์
10. นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานบริษัท (President)
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
กรรมการ
ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
กรรมการ
ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน (CFO)
เลขานุการบริษัท

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)