© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างยั่งยืน ยืนในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัท
และสร้างประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ขนาดไฟล์ 213.77 KB
 

นโยบายและเอกสารบริษัท

นโยบายบริษัท

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสงัคมและธรรมาภิบาล

ขนาดไฟล์ 68.00 KB

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 

ขนาดไฟล์ 170.42 KB

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์ 213.77 KB

นโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการ

ขนาดไฟล์ 170.42 KB

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ขนาดไฟล์ 117.37 KB

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์ 168.65 KB

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิด

ขนาดไฟล์ 156.303 KB

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ขนาดไฟล์ 193.1 KB

จรรยาบรรณ

ขนาดไฟล์ 1010.36 KB

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ขนาดไฟล์ 120.32 KB

นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน

ขนาดไฟล์ 168.94 KB

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

ขนาดไฟล์ 7.42 KB

 

ช่องทางการร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ผู้รักษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

นําส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท

เว็บไซต์ : www.tqmcorp.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Maruts211@gmail.com

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Rutchaneeporn.po@spu.ac.th หรือ

chinapat@siamcitylaw.com

เลขานุการบริษัท
Supichaya.the@tqm.co.th

2. ทางอีเมล์
1. ทางไปรษณีย์
3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท