นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างยั่งยืน ยืนในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัท
และสร้างประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ขนาดไฟล์ 85 KB
 

นโยบายและเอกสารบริษัท

นโยบายบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ขนาดไฟล์ 87 KB

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ขนาดไฟล์ 37 KB

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ขนาดไฟล์ 85 KB

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

ขนาดไฟล์ 70 KB

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ขนาดไฟล์ 77 KB

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์ 474 KB

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ขนาดไฟล์ 43 KB

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ขนาดไฟล์ 58 KB

Code of Conduct

ขนาดไฟล์ 68 KB

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์ 68 KB

 นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ขนาดไฟล์ 170 KB

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ขนาดไฟล์ 79 KB

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

ขนาดไฟล์ 7.42 KB

 

ช่องทางการร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ผู้รักษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

นําส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. ทางไปรษณีย์
ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท

เว็บไซต์ : www.tqmcorp.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Maruts211@gmail.com

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Rutchaneeporn.po@spu.ac.th หรือ

chinapat@siamcitylaw.com

เลขานุการบริษัท
Supichaya.the@tqm.co.th

2. ทางอีเมล์
3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)