นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างยั่งยืน ยืนในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัท
และสร้างประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ขนาดไฟล์ 169 KB

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรุปผลด้านด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยปี 2562

ขนาดไฟล์ 73 KB

สรุปรายงานชั่วโมงการ

ฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ 132 KB

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขนาดไฟล์ 6.03 KB

 
 

นโยบายและเอกสารบริษัท

นโยบายบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ขนาดไฟล์ 87 KB

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ขนาดไฟล์ 37 KB

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์ 85 KB

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

ขนาดไฟล์ 70 KB

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ขนาดไฟล์ 77 KB

Code of Conduct

ขนาดไฟล์ 474 KB

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ขนาดไฟล์ 43 KB

นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ขนาดไฟล์ 58 KB

 นโยบาย ESG

ขนาดไฟล์ 68 KB

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์ 68 KB

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์ 169 KB

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ขนาดไฟล์ 79 KB

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

ขนาดไฟล์ 7.42 KB

 

ช่องทางการร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ผู้รักษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

นําส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. ทางไปรษณีย์
ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท

เว็บไซต์ : www.tqmcorp.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Maruts211@gmail.com

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Rutchaneeporn.po@spu.ac.th หรือ

chinapat@siamcitylaw.com

เลขานุการบริษัท
Supichaya.the@tqm.co.th

2. ทางอีเมล์
3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท

© 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)